top of page

Lahmuse paisjärv on rajatud Lõhavere ojale koos mõisa vesiveski ehitusega aastatel 1846-1857. Paisjärv paikneb Lahmuse mõisa, praeguse Lahmuse küla keskuses ning on suure maastikulise väärtusega.

Järv oli pikka aega väga halvas seisukorras, mis tulenes suurest muda hulgast eriti paisjärve ülemises osas,
kus veevaesel ajal veekihi paksus oli kohati ainult mõnikümmend sentimeetrit – järv oli peaaegu kogu
ulatuses suvel kaetud taimestikuga. 2008. a suvel paisjärv saneeriti. Tegemist on olulise maastikukujundusliku elemendiga ja miljööväärtusliku tehisveekoguga.

Lahmuse paisjärve saneerimine sai teoks MTÜ Altveski, Suure-Jaani vallavalitsuse, Lahmuse Kooli ja KIKi
ettevõtmisena ja toetusega 2008. aastal.

 

Läbiviidud tegevused:
1) paisjärve põhja puhastamine sinna kogunenud setteist ning pinnase täiendava eemaldamisega,
saavutati 2.0–2.2 meetrine sügavus enamiku akvatooriumi ulatuses;
2) paisu ja väljavooluregulaatori remontimine;
3) ujumiskoha korrastamine;
4) paisjärve kallaste ja kallasraja korrastamine;
5) nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha ehitamine.

Korrastatud paisjärv loob koos Lahmuse mõisa ajaloolise hoonestusega ja pervealade põlishaljastusega
Sakala kõrgustiku kultuurmaastikule omaseid mitmekesiseid maastikuvaateid, mis teeb koha külastajatele
ja möödasõitjatele pilkupüüdvaks ning huvipakkuvaks.

 

Pärast saneerimisprojekti elluviimist on Lahmuse paisjärve pindala sama – 3.65 ha, kuid maht on
suurenenud 59.1 tuh. m3 võrra, moodustades üldmahu 83.6 tuh. m3. Keskmine sügavus on suurenenud
1.6 m võrra – sügavuselt 0.7 m kuni sügavuseni 2.3 m.

Enne saneerimist

Saneerimine ja ehitamine

Pärast saneerimist

bottom of page